Amazon Tax Interview

กรอกภาษีสำหรับ KDP

ก่อนจะลงสมุดขายบน Amazon KDP ได้ จะต้องทำการกรอกภาษีให้เรียบร้อย 

โดยการกรอกภาษีตามรูป จะทำให้ภาษีลดลงจาก 30% เหลือ 5%

เท่านี้การกรอก KDP ก็เสร็จเรียบร้อย

พร้อมให้เราลงสมุดขายแล้วครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *