ชุดคำสั่งอุทรณ์ Etsy (Your account has been suspended)

โดนปิดร้าน Etsy

สำหรับคนที่รู้จัก Etsy คงไม่มีใครไม่รู้แล้วว่า ระบบหลังบ้านของ Etsy เป็นที่เลื่องลือแค่ไหน สำหรับการมี error แบบไม่คาดคิด

แต่นั่นคือสิ่งที่ทุกคนควรเรียนรู้กับการอยู่ร่วมกับ Etsy และทำความเข้าใจประหนึ่งการอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมโลกที่ไม่มีใคร Perfect
และต่อให้คุณไม่เคยทำผิดนโยบาย Etsy สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราได้ก็คือการโดน Suspended ร้านของเรา

สำหรับการขออุทรณ์ Etsy จะมีตัวเลือกอยู่ 3 ตัวที่เป็นเหตุผลสำเร็จรูปในการอุทรณ์

  1. l had unexpected issues due to extenuating circumstances (ฉันมีปัญหาที่ไม่คาดคิดเนื่องจากสถานการณ์ที่นอกเหนือจากปกติ)
  2. I’ve resolved all issues and will no longer violate Etsy’s policies (ฉันได้แก้ไขปัญหาทั้งหมดและจะไม่ละเมิดนโยบายของ Etsy อีกต่อไป)
  3. I haven’t violated Etsy’s policies or had any account issues (ฉันไม่เคยละเมิดนโยบายของ Etsy หรือมีปัญหาบัญชีใด ๆ สำหรับนี้)

โดยชุดคำสั่งขออุทรณ์ จะช่วยเราตอบ 2 คำถามที่เราต้องกรอกคือ

  • ทำไมคุณถึงอุทรณ์การถูกระงับบัญชีผู้ขาย (Why are you appealing your account suspension?)
  • คุณได้ดำเนินการอะไรเพื่อแก้ไขการระงับของคุณหรือไม่? (Are there any actions you’ve taken to address your suspension?)

และนี่คือชุดคำสั่งสำหรับขออุทรณ์การถูกระงับบัญชี Etsy

Write a message to Etsy to appeal my account suspension. I pick the answer "[เอาตัวเลือกคำตอบมาวาง]" I need to write 2 messages to answer these questions 
1. "Are there any actions you've taken to address your suspension? * Like paying an overdue bill, removing a listing that violated Etsy's policies, etc." 
2. "How will your business practices change if you regain account access?"

ตัวอย่างคำตอบสำหรับอุทรณ์

Subject: Addressing My Account Suspension on Etsy
Dear Etsy Support Team,
I hope this message finds you well. Following the recent suspension of my account, I have diligently reviewed my past actions and the listings on my account to ensure there were no violations of Etsy's policies. Given that I sincerely believe I haven’t violated any of Etsy's guidelines or had any prior account issues, I have taken the following proactive steps to address the suspension:
Thorough Review: I have meticulously gone through all my listings to ensure that each one is compliant with Etsy's guidelines. I have also cross-referenced my business practices with the Seller Policy and House Rules to guarantee there were no oversights.
Account Audit: I've reviewed my account details, including payment methods and shipping information, to ensure all details are accurate and up-to-date.
Customer Interaction: I've reviewed my past customer interactions to make sure I have provided top-notch service and responded promptly to inquiries.
I'm committed to ensuring my shop aligns with Etsy's standards and values, and I'm eager to resolve any potential issues that may have led to this suspension.
Message 2: Changing Business Practices Post Account Reinstatement
Subject: Commitment to Improved Business Practices on Etsy
Dear Etsy Support Team,
While I am confident that my business practices have always been in line with Etsy's standards, I understand the importance of continuous improvement and evolution, especially in a dynamic platform like Etsy. If my account is reinstated, I commit to implementing the following changes to ensure a seamless experience for both Etsy and my valued customers:
Regular Policy Updates: I will make it a practice to review Etsy’s policies every month to ensure I'm always in line with the platform's current standards.
Enhanced Customer Service: While I pride myself on providing excellent customer service, I will undergo additional online training to further enhance my skills in this area.
Engage with the Community: I plan to actively participate in Etsy forums and workshops, which will not only help me stay updated but also gather insights on best practices from seasoned sellers.
Quality Assurance: Before listing any new product, I will institute a rigorous checking process to make sure it complies with Etsy's guidelines.
Feedback Loop: I will solicit feedback from my customers on a more regular basis to ensure continuous improvement and catch any potential issues early on.
I genuinely value the platform that Etsy provides to sellers like me, and I am committed to upholding the high standards expected by the Etsy community.
Warm regards,
[Your Name]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *