ข้อสอบ ก ข ค ง แบบ Template

ชุดคำสั่งปกติ

ชุดคำสั่งเป็น fill-in-the-blank ที่สามารถแก้ ระดับชั้น, หัวข้อ, Tense ตามต้องการ

เนื้อหาสำหรับชุดคำสั่ง เช่น

 • หัวข้อการสอน ได้แก่ สุขภาพ กีฬา เลข วิทยาศาสตร์
 • Tense
 • ระดับชั้นเรียน
 • พร้อมเฉลยตอนจบ

Could you write 10 4-multiple-choice questions for [Grade 2]? The questions are [health-themed] questions in the [present continuous tense] Please include answers at the end.

ชุดคำสั่งแบบ fill-in-the-blank later

💡 ชุดคำสั่งที่ใช้ [] จะเป็นรูปแบบการทำงานที่เราสามารถกำหนดหัวข้อข้างใน [] ได้ภายหลัง โดยชุดคำสั่งจะมีชุดคำสั่งแรกถามเพื่อทำความเข้าใจ และชุดำคสั่งที่สองเราจะเติมสิ่งที่เราต้องการเช่น ระดับชั้น รายวิชา และ Tense เข้าไปใน []

Step 1

this is prompt template. I will fill in the [] later. Please just answer "understand". Don't write any exercise. Could you write 10 4-multiple-choice fill-in-the-blank questions for [grade]? The questions are [theme] questions in the [tense]. Please include answers at the end.

💡 ChatGPT จะตอบว่า Understand

Step 2 ใส่ระดับชั้น, วิชา, tense ที่ต้องการ

grade 4
science
Past Perfect Tense

Certainly! Here are 10 science-themed, 4-multiple-choice, fill-in-the-blank questions in the Past Perfect Tense for Grade 4 students:

 1. By the time we arrived at the science museum, the guide _______ the tour. a) has started b) had started c) will start d) starts
 2. The scientist _______ the experiment before he realized he forgot his notes. a) had begun b) has begun c) begins d) begin
 3. The class _______ about ecosystems before they went on the field trip. a) had learned b) learns c) has learned d) learn
 4. She _______ already _______ the telescope by the time the meteor shower started. a) had, set up b) has, set up c) had, set down d) has, set down
 5. The students _______ the lab equipment before the teacher entered the room. a) had cleaned b) has cleaned c) cleans d) clean
 6. The volcano _______ erupted by the time the geologists arrived. a) had b) has c) have d) having
 7. The astronauts _______ already _______ to the moon before the new rocket was built. a) had, traveled b) has, traveled c) had, travel d) has, travel
 8. The engineer _______ the blueprints before the construction began. a) had reviewed b) has reviewed c) reviews d) review
 9. The chemist _______ the solution before she added the final ingredient. a) had heated b) has heated c) heats d) heat
 10. The students _______ all the materials they needed before they started the science project. a) had gathered b) has gathered c) gathers d) gather

Answers:

 1. b) had started
 2. a) had begun
 3. a) had learned
 4. a) had, set up
 5. a) had cleaned
 6. a) had
 7. a) had, traveled
 8. a) had reviewed
 9. a) had heated
 10. a) had gathered