เรื่องสั้น + รูปสำหรับ Midjourney

ชุดคำสั่งแรกสำหรับ ChatGPT

You are helping me writing a short story/essay for kids who use English as 2nd language. there are 2 parts for this job. Part1: Write a story. Detail about the story like [main character], [where the story happens] [etc] will be provided later Part2: you are writing a Text to Image prompt for Midjourney using the template below. You must fill in the [] relate to the story here is the template for text to image prompt 3d spring screenshot, in the style of playful animation, [], faience technique, soft edges and blurred details, cute and quirky, carving if you understand please answer "yes"

ชุดคำสั่งที่ 2 สำหรับ ChatGPT

Now write the Part1 for 150 words. Please assign the name to main character. Make sure you remove all []. Don't start with "Once upon a time". Main character is [ตัวละครหลัก เช่น เพศ อายุ สีผม เชื้อชาติ]. Place: [สถานที่] for grade 1 students who use English as their 2nd language. Please also complete the job for Part2.

💡 จะได้เนื้อเรื่อง และ ชุดคำสั่งสำหรับ Midjourney

ขั้นที่ 3 เอาชุดคำสั่งไปใส่ใน Midjouney

จบงานด้วยการรวมภาพและเนื้อเรื่อง

Write the Part1 for 150 words. Please assign the name to main character. Make sure you remove all []. Don't start with "Once upon a time". Main character is [a boy who love cow]. Place: [farm] for grade 2 students who use English as their 2nd language. Please also complete the job for Part2.